Urostylis blattiformis Schwarzer,1925 蠊形嬌異椿

物種分類:  KingdomAnimalia 動物界

Urostylis blattiformis Schwarzer,1925 蠊形嬌異椿

作者
謝怡萱
典藏者
臺灣生命大百科

詳細資料

主要名稱
Urostylis blattiformis Schwarzer,1925 蠊形嬌異椿
其他名稱
學名: 

Animalia

典藏者
臺灣生命大百科
典藏與管理
著作財產權人: 
謝怡萱
數位物件典藏者: 
臺灣生命大百科
物件類別
照片
作者
作者: 
謝怡萱
識別碼
29069
檔案列表