Y5804-Bazzania sikkimensis.jpg

物種分類:  speciesBazzania sikkimensis 錫金鞭蘚

Y5804-Bazzania sikkimensis.jpg

作者
楊嘉棟
典藏者
農業部生物多樣性研究所
Bazzania sikkimensis (Steph.) Herz.
Plantae 植物界 => Plantae 植物界 => Jungermanniopsida 葉蘚綱 => Jungermanniidae 葉蘚亞綱 => Jungermanniales 葉蘚目 => Lepidoziineae 指萼蘚亞目 => Lepidoziaceae 指葉蘚科 => => Bazzamia 鞭蘚屬

詳細資料

主要名稱
Y5804-Bazzania sikkimensis.jpg
其他名稱
學名: 

Bazzania sikkimensis

典藏者
農業部生物多樣性研究所
典藏與管理
數位物件典藏者: 
臺灣生命大百科
數位物件典藏者: 
農業部生物多樣性研究所
內容描述

Bazzania sikkimensis (Steph.) Herz. </br> Plantae 植物界 => Plantae 植物界 => Jungermanniopsida 葉蘚綱 => Jungermanniidae 葉蘚亞綱 => Jungermanniales 葉蘚目 => Lepidoziineae 指萼蘚亞目 => Lepidoziaceae 指葉蘚科 => => Bazzamia 鞭蘚屬

物件類別
照片
其他內容描述
物種圖片分類: 

生態照

出處: 

數位典藏國家型計畫-台灣野生物生態影像暨植物標本之數位典藏(99年)

作者
作者: 
楊嘉棟
創建時間
攝錄時間: 
2010-06-30
識別碼
TESRIYang5804_269
檔案列表