Sufflamen bursa 頸帶鼓氣鱗魨

物種分類:  SpeciesSufflamen bursa (Bloch & Schneider, 1801) 頸帶鼓氣鱗魨

Sufflamen bursa 頸帶鼓氣鱗魨

作者
陳冠元
典藏者
臺灣生命大百科

詳細資料

主要名稱
Sufflamen bursa 頸帶鼓氣鱗魨
其他名稱
學名: 

Sufflamen bursa (Bloch & Schneider, 1801)

典藏者
臺灣生命大百科
典藏與管理
著作財產權人: 
陳冠元
數位物件典藏者: 
臺灣生命大百科
物件類別
照片
作者
作者: 
陳冠元
識別碼
29214
檔案列表