Hexabranchus sanguineus_P9050607NPU

物種分類:  SpeciesHexabranchus sanguineus (Rüppell & Leuckart, 1830) 血紅六鰓海牛

Hexabranchus sanguineus_P9050607NPU

作者
張晏瑋研究室
典藏者
張晏瑋
血紅六鰓海蛞蝓成體

詳細資料

主要名稱
Hexabranchus sanguineus_P9050607NPU
其他名稱
學名: 

Hexabranchus sanguineus (Rüppell & Leuckart, 1830)

典藏者
張晏瑋
典藏與管理
著作財產權人: 
張晏瑋研究室
數位物件典藏者: 
臺灣生命大百科
內容描述

血紅六鰓海蛞蝓成體

物件類別
照片
作者
作者: 
張晏瑋研究室
檔案列表