Erasmiphlebohecta picturata (Wileman, 1910)

物種分類:  SpeciesErasmiphlebohecta picturata (Wileman, 1910) 狹翅山龍眼螢斑蛾

Erasmiphlebohecta picturata (Wileman, 1910)

作者
Wei-Chih Tsao
典藏者
曹暐智(Wei-Chih Tsao)

詳細資料

主要名稱
Erasmiphlebohecta picturata (Wileman, 1910)
其他名稱
學名: 

Erasmiphlebohecta picturata (Wileman, 1910)

典藏者
曹暐智(Wei-Chih Tsao)
典藏與管理
著作財產權人: 
Wei-Chih Tsao
數位物件典藏者: 
臺灣生命大百科
物件類別
標本
作者
作者: 
Wei-Chih Tsao
檔案列表