P7110148 Phyllidiopsis xishaensis 西沙葉海蛞蝓(Phyllidiella striata)

物種分類:  SpeciesPhyllidiopsis xishaensis (Lin, 1983) 縱紋葉海蛞蝓

P7110148 Phyllidiopsis xishaensis 西沙葉海蛞蝓(Phyllidiella striata)

作者
張晏瑋研究室
典藏者
張晏瑋
西沙葉海蛞蝓

詳細資料

主要名稱
P7110148 Phyllidiopsis xishaensis 西沙葉海蛞蝓(Phyllidiella striata)
其他名稱
學名: 

Phyllidiopsis xishaensis (Lin, 1983)

典藏者
張晏瑋
典藏與管理
著作財產權人: 
張晏瑋研究室
數位物件典藏者: 
臺灣生命大百科
內容描述

西沙葉海蛞蝓

物件類別
照片
作者
作者: 
張晏瑋研究室
檔案列表