20130924112930_202620.jpg

物種分類:  VarietyCapparis micracantha var. henryi 小刺山柑

20130924112930_202620.jpg

作者
Hsiengan Huang
典藏者
臺灣物種名錄(TaiBNET)

詳細資料

主要名稱
20130924112930_202620.jpg
其他名稱
學名: 

Capparis micracantha var. henryi

典藏者
臺灣物種名錄(TaiBNET)
典藏與管理
著作財產權人: 
Hsiengan Huang
數位物件典藏者: 
臺灣生命大百科
物件類別
照片
作者
作者: 
Hsiengan Huang
識別碼
12555
檔案列表