Aeromachus bandaishanus Murayama & Shimonoya, 1968

Aeromachus bandaishanus Murayama & Shimonoya, 1968 萬大弧弄蝶
Aeromachus bandaishanus Murayama & Shimonoya, 1968 萬大弧弄蝶
Aeromachus bandaishanus Murayama & Shimonoya, 1968 萬大弧弄蝶
Aeromachus bandaishanus Murayama & Shimonoya, 1968 萬大弧弄蝶
萬大弧弄蝶
姬狹翅挵蝶,萬大黃星挵蝶,萬大星褐弄蝶
臺灣特有