Gonepteryx taiwana Paravicini, 1913

Gonepteryx taiwana Paravicini, 1913 臺灣鉤粉蝶
Gonepteryx taiwana Paravicini, 1913 臺灣鉤粉蝶
臺灣鉤粉蝶
台灣鼠李粉蝶,台灣小山黃蝶,台灣鉤粉蝶,尖鉤粉蝶,臺灣鼠李粉蝶,鋸緣紅點粉蝶,臺灣小山黃蝶,小紅點粉蝶