Magnoliopsida

Rosa bracteata var. scabriacaulis 濱野薔薇
Flagellaria indica 印度鞭藤
Peristrophe baphica 長花九頭獅子草
Heritiera littoralis 銀葉樹
木蘭綱
舖地錦竹草
舖地錦竹草
陳育賢
2008
水蘊草
水蘊草
陳育賢
2007
開花
水蘊草
水蘊草
陳育賢
2014
水族箱
箭葉蔓綠絨 (帝王蔓綠絨)
箭葉蔓綠絨
陳育賢
2011
人工栽培
日本鳶尾
日本鳶尾
陳育賢
2004
人工栽種
爬樹龍
爬樹龍
陳育賢
2004
爬樹龍 天南星科 陳育賢20041110攝於台中科博館 人工栽種
平柄菝契
平柄菝葜
陳育賢
2012
果實
平柄菝契
平柄菝葜
陳育賢
2012
紫芋
紫芋
陳育賢
紫芋 陳育賢2012-04-12台北植物園 人工栽培
尖尾姑婆芋(臺灣姑婆芋)
尖尾姑婆芋
陳育賢
陳育賢2013-02-22新北市林口區盆栽的
印度莕菜
印度莕菜
陳育賢
人工栽種於水池中
印度莕菜
印度莕菜
陳育賢
人工栽種於水池中
巴西水竹草
紫葉水竹草
陳育賢
巴西水竹葉
孔雀竹芋
孔雀竹芋
陳育賢
人工栽培
孔雀竹芋
孔雀竹芋
陳育賢
人工栽培
天門冬
天門冬
陳育賢
人工栽培
天門冬
天門冬
陳育賢
人工栽培
天門冬
天門冬
陳育賢
人工栽培
天門冬
天門冬
陳育賢
人工栽培
五節芒
五節芒
陳育賢
五節芒
五節芒
陳育賢
可可椰子
可可椰子
陳育賢
人工栽培
玉蜀黍
玉蜀黍
陳育賢
人工栽培
玉蜀黍
玉蜀黍
陳育賢
人工栽培

頁面