Magnoliopsida

Tropidia nipponica 日本摺唇蘭
Aeschynanthus acuminatus 芒毛苣苔
Nymphaea tetragona 睡蓮
Suzukia shikikunensis 鈴木草
木蘭綱
內門竹
內門竹
陳育賢
2012
文心蘭
文心蘭
陳育賢
2008
人工栽培的"蛾形文心蘭/魔鬼文心蘭/蝴蝶文心蘭"品種
文心蘭
文心蘭
陳育賢
2004
人工栽培的"香水文心蘭/花貓"品種
文心蘭
文心蘭
陳育賢
2004
人工栽培的"香水文心蘭/花貓"品種
文心蘭
文心蘭
陳育賢
2004
人工栽培的"紅香水"品種
千年芋
千年芋
陳育賢
千年芋
千年芋
陳育賢
七葉一枝花
七葉一枝花
陳育賢
七葉一枝花
七葉一枝花
陳育賢
七葉一枝花
七葉一枝花
陳育賢
巴西水竹草
紫葉水竹草
陳育賢
巴西水竹葉
巴西水竹草
紫葉水竹草
陳育賢
巴西水竹葉
文竹
文竹
陳育賢
人工栽培
文珠蘭
文珠蘭
陳育賢
人工栽培
文珠蘭
文珠蘭
陳育賢
人工栽培
文珠蘭
文珠蘭
陳育賢
人工栽培
文珠蘭
文珠蘭
陳育賢
人工復育
月桃
月桃
陳育賢
月桃
月桃
陳育賢
白紋草
白紋草
陳育賢
人工栽培
白紋草
白紋草
陳育賢
人工栽培
白紋草
白紋草
陳育賢
人工栽培
芒
陳育賢
白背芒
芒
陳育賢
白背芒

頁面