Myxomycetes

Stemonitis axifera 光孢髮網黏菌
Metatrichia floriformis
Metatrichia floriformis
Fuligo 煤絨黏菌屬
黏菌綱