Actinopterygii

Sufflamen bursa (Bloch & Schneider, 1801) 頸帶鼓氣鱗魨
Hippocampus kuda Bleeker, 1852 庫達海馬
Carassius auratus auratus (Linnaeus, 1758) 鯽
Ophichthus macrochir (Bleeker, 1853) 大鰭蛇鰻
條鰭魚綱