Trionymus formosanus Takahashi, 1930
筍長粉介殼蟲
蔡明諭
Rastrococcus spinosus (Robison, 1918)
刺平粉介殼蟲
蔡明諭
Maconellicoccus hirsutus (Green, 1908)
桑粉介殼蟲
蔡明諭
檬果褐葉蟬
檬果褐葉蟬
洪婉芳
白邊大葉蟬
白邊大葉蟬
石憲宗
綠斑褐脈葉蟬
綠斑褐脈葉蟬
樓梅芳
背面觀
綠斑褐脈葉蟬
綠斑褐脈葉蟬
樓梅芳
側面觀
檬果綠葉蟬
檬果綠葉蟬
洪婉芳
邊大葉蟬
邊大葉蟬
樓梅芳
邊大葉蟬
邊大葉蟬
樓梅芳
凸唇葉蟬
凸唇葉蟬
樓梅芳
凸唇葉蟬
凸唇葉蟬
樓梅芳
鬼面蝽
鬼面椿象
鄭勝仲
體橢圓形,黃褐色全身散布黑色刻點。頭側緣具黑狹邊。觸角第一節橘褐色其餘各節均黑色,前胸背板底色橘褐,側緣具黑色狹邊,密布黑刻點,端半較稀疏而不規則,靠近基部越密集。小盾片末端舌狀,上有3格大黑斑,前半兩個略近方形,後半一個成大凹弧狀。
Eocanthecona formosa (Horváth, 1911)
福爾摩沙厲蝽
鄭勝仲
南方綠蝽
稻綠蝽
鄭勝仲
Neoripersia miscanthicola (Takahashi, 1937)
芒新粉介殼蟲
蔡明諭
Formicococcus cinnamomi Takahashi, 1928
樟蟻粉介殼蟲
蔡明諭
Mizococcus sacchari (Takahashi, 1928)
蔗根粉介殼蟲
蔡明諭

頁面