20111126164915_344932.jpg
雙點內弧尺蛾
吳士緯
成蟲 (Adult)
20170614123155_347670_0.jpg
背帶長喙天蛾
Hsiengan Huang
20170513@南投縣信義鄉台18線95K(和方亮鈞,龔昱齊點燈夜拍)
20160120222507_344760_0.jpg
亞四目綠尺蛾
Hsiengan Huang
20160116@屏東縣三地門鄉地磨兒公園
20150609091846_343837_0.jpg
阿里山卡土苔蛾
Hsiengan Huang
20150514@屏東三地門鄉德文村h843m
20150630090852_345057_0.jpg
Menophra parahumeraria Sato, 2021
Hsiengan Huang
20150625@清境7-11富嘉門市h2050m

頁面