Plantae

Christella dentata 野小毛蕨
Endiandra coriacea 三蕊楠
Zelkova serrata 櫸
Koelreuteria henryi 臺灣欒樹
植物界
玉山毛蓮菜 種子@奇萊3
玉山毛連菜
白欽源
玉山毛蓮菜 種子@奇萊2
玉山毛連菜
白欽源
玉山飛蓬 紫色花@奇萊2
玉山飛蓬
白欽源
亞毛無心菜@奇萊2
亞毛無心菜
白欽源
毛蓮菜@奇萊
地膽草
白欽源
玉山捲耳@奇萊3
玉山卷耳
白欽源
20100317 線柱蘭@花蓮東華 2
線柱蘭
白欽源
梅花草@奇萊2
梅花草
白欽源
矮菊@奇萊
矮菊
白欽源
Antitrichia curtipendula (Hedw.) Brid. 生態照
逆毛苔
姚奎宇
植物體不規則羽狀分枝,莖略帶紅色。
Homaliodendron flabellatum (Sm.) M. Fleisch. 樹平苔(moss) 生態照
樹平苔
姚奎宇
葉羽狀分枝,整個植物體呈扁平樹狀。 標本編號: Yao 3650
Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. 生態照
毛梳苔
姚奎宇
植物體匍匐,先端挺立,規則羽狀分枝。
東方狗脊蕨
珠芽狗脊蕨
陳應欽
東方狗脊蕨
珠芽狗脊蕨
陳應欽
南洋巢蕨
東洋山蘇花
陳應欽
烏毛蕨
擬烏毛蕨
陳應欽
筆筒樹
筆筒樹
陳應欽
筆筒樹
筆筒樹
陳應欽
筆筒樹
筆筒樹
陳應欽
筆筒樹
筆筒樹
陳應欽
雙扇蕨
雙扇蕨
陳應欽
早田式香葉菜@南橫嘉明湖
單花牻牛兒苗
白欽源
玉山蠅子草 粉紅色系@奇萊
玉山蠅子草
白欽源
玉山飛蓬 紫色花@奇萊
玉山飛蓬
白欽源

頁面