Dilophodes elegans khasiana
排尺蛾
MX Tsai
20130831103353_414114.jpg
Chiasmia defixaria (Walker, 1861)
Hsiengan Huang
20130608@屏東縣瑪家鄉瑪家村
20131011091949_344738.jpg
黑腰鋸尺蛾
謝怡萱
20131212231306_401747.jpg
臺灣垂耳尺蛾
Hsiengan Huang
20131212223452_344690.jpg
雪花雙尾尺蛾
Hsiengan Huang
20131212234353_344927.jpg
塔粉綠尺蛾
Hsiengan Huang
20140116073943_404682.jpg
暗斑霜尺蛾
Hsiengan Huang
20140116073324_344738.jpg
黑腰鋸尺蛾
Hsiengan Huang
20140304080715_345296.jpg
荷氏環斑綠尺蛾
Hsiengan Huang
20140312000929_344729.jpg
臺灣四眼綠尺蛾
Hsiengan Huang
20140314051636_421939.jpg
翠仿銹腰尺蛾
Hsiengan Huang
20140420154008_344913.jpg
Harutaea flavizona Sato, 2000
Hsiengan Huang
溪頭
20140702074039_344960_0.jpg
四點角緣斑彩尺蛾
Hsiengan Huang
藤枝森林遊樂區大門
20140709094454_344941_0.jpg
臺灣異翅尺蛾
Hsiengan Huang
藤枝森林遊樂區大門

頁面