Viverricula indica taivana (Schwarz, 1911)

Viverricula indica taivana (Schwarz, 1911) 麝香貓
Viverricula indica taivana (Schwarz, 1911) 麝香貓
麝香貓
小靈貓
臺灣特有
野生動物保育法公告之珍貴稀有野生動物
麝香貓
麝香貓
黃淑芬
作品媒材 水彩 作品尺寸 60*40CM 完成年份 2007
CARNI-34
麝香貓
臺灣食肉目野生動物辨識手冊
腳具四趾及爪,趾印圓形弧形排列,無爪痕。長*寬= 3.1*3.0 cm。
麝香貓覓食
麝香貓
陳柏豪
2019
麝香貓-1-讚-吃東西
麝香貓頭部特寫
麝香貓
陳柏豪
2019
麝香貓-1-讚-大頭
麝香貓
麝香貓
陳柏豪
2020
麝香貓-1-讚-看鏡頭