Prismognathus formosanus Nagel, 1928

Prismognathus formosanus Nagel, 1928 臺灣鬼鍬形蟲
Prismognathus formosanus Nagel, 1928 臺灣鬼鍬形蟲
Prismognathus formosanus Nagel, 1928 臺灣鬼鍬形蟲

綜合描述

小型鍬形蟲,體色紅棕至深棕褐,雄蟲17-28mm,雌蟲16-23mm。雄蟲大顎短而微幅內彎,端部有一上齒突,端部具少許小內齒突,基部具兩個較大內齒突,眼緣前方突起不尖銳。雌蟲,體色深棕褐至黑褐,翅鞘刻點由前向後漸變小且稀疏。
創用CC條款創用CC 姓名標示-非商業性 4.0台灣(CC BY-NC 4.0 TW)創用CC 姓名標示-非商業性 4.0台灣(CC BY-NC 4.0 TW) 作者:蔡緯毅 資料提供 蔡緯毅 上次更新 2014-12-24