Bemisia formosana  Takahashi, 1933  蓬萊伯粉蝨
蓬萊伯粉蝨
柯俊成
Bemisia formosana Takahashi, 1933 蓬萊伯粉蝨 A. 第4齡蛹殼;B. 管狀孔;C. 體緣 (重新描繪自Takahashi, 1933)。