Telicota colon hayashikeii Tsukiyama, Chiba & Fujioka, 1997

Telicota colon hayashikeii Tsukiyama, Chiba & Fujioka, 1997 熱帶橙斑弄蝶
Telicota colon hayashikeii Tsukiyama, Chiba & Fujioka, 1997 熱帶橙斑弄蝶
Telicota colon hayashikeii Tsukiyama, Chiba & Fujioka, 1997 熱帶橙斑弄蝶
Telicota colon hayashikeii Tsukiyama, Chiba & Fujioka, 1997 熱帶橙斑弄蝶